Muskel- og skjelettplager

muskel og skjelettplager - kvinne har smerte i rygg

Velkommen til Formi.no, din pålitelige kilde til informasjon om muskel- og skjelettplager. Vi tilbyr grundige, lettforståelige og oppdaterte opplysninger. Disse kan hjelpe deg å forstå ulike aspekter ved muskel- og skjeletthelse. Hvis du søker innsikt i forebygging, detaljer om vanlige tilstander eller ønsker å utforske behandlingsmetoder, har vi et bredt spekter av ressurser.

Vi vektlegger nøyaktighet og tilgjengelighet i helseinformasjon. Vår dedikasjon sikrer at du mottar relevant og nyttig informasjon. Vi samarbeider med helseeksperter for å sikre kvalitet og nøyaktighet i artiklene og ressursene våre.

Bli med oss for å bedre forstå og håndtere muskel- og skjelettplager, støttet av vitenskap og ekspertise.

Om muskel- og skjelettplager

Muskel- og skjelettplager dekker et bredt spekter av tilstander som påvirker kroppens muskler, ledd, sener og nerver. Disse kan variere fra midlertidige smerter til kroniske sykdommer. I denne delen utforsker vi hva disse plagene innebærer, ser på de vanligste symptomene og diskuterer mulige årsaker.

Definisjoner: Muskel- og skjelettplager refererer vanligvis til smerte eller ubehag som stammer fra disse kroppsdelene. De kan være akutte, ofte forårsaket av skader eller ulykker, eller kroniske, hvor smerten utvikler seg gradvis over tid eller vedvarer.

Vanlige symptomer: Symptomer på disse plagene kan variere sterkt, men vanlige tegn inkluderer smerte, stivhet, redusert bevegelsesomfang og muskelsvakhet. Smerten kan være skarp og plutselig eller mer diffus og vedvarende.

Årsaker: Årsakene til muskel- og skjelettplager er mange og varierende. De kan inkludere overbelastning fra repeterende bevegelser, direkte skader som brudd eller forstuinger, slitasje over tid som ved artrose, eller inflammatoriske sykdommer som revmatoid artritt.

Ved å forstå disse grunnleggende aspektene kan individer bedre identifisere og søke passende behandling for deres spesifikke tilstander.

Muskel- og skjelettplager i Norge

Muskel- og skjelettplager (MSP) er vanlige i den norske befolkningen. Selv om mange av disse tilstandene er milde og forbigående, er de en naturlig del av menneskelig helse. Imidlertid opplever mange personer også langvarige eller gjentakende problemer, ofte med smerter i flere kroppsdeler. Dette fører til økt risiko for langvarig sykefravær og uføretrygd.

Primære typer plager:

  • Nakke- og rygglidelser
  • Leddsykdommer og plager
  • Osteoporose
  • Skader
  • Bløtdelsrevmatisme

I Norge rapporterer omtrent 80 % av befolkningen at de har opplevd problemer med muskel- og skjelettsystemet i løpet av den siste måneden. Omtrent 15-20 % av befolkningen opplever smerter i mer enn fem ulike deler av muskel- og skjelettsystemet innen en uke. Det har vært en økning i langvarige plager over tid, med 60 % av kvinner og 40 % av menn som rapporterer om smerter og stivhet i muskler og ledd over en periode på tre måneder i løpet av et år.

Statisk arbeid, som når man sitter og spiller nettcasino, kan ha innvirkning på slike plager.

Demografisk påvirkning:

Eldre, de med lav utdanningsbakgrunn, innvandrere, og kvinner rapporterer høyere forekomster av disse plagene.

1. Nakke- og rygglidelser

1.1 Nakkelidelser:

Mellom 29 % og 46 % av Norges befolkning rapporterer å ha opplevd nakkeplager til en viss grad i løpet av et år, og omtrent 14 % av disse tilfellene varer i over seks måneder. Kvinner rapporterer oftere slike plager enn menn.

Blant skolebarn i Norge melder 15 % av guttene og 18 % av jentene om regelmessige nakkesmerter, minst ukentlig. Nakkesleng fra trafikkulykker er også en vanlig årsak til nakkeplager, med rundt 4000 nye tilfeller registrert hvert år, utgjør disse 30-40 % av alle personskader rapportert til forsikringsselskaper.

1.2 Rygglidelser:

Vanlige symptomer på rygglidelser omfatter smerter i korsryggen, definert som området fra nederste ribbein til seteballene. Når smertene stråler ned under kneet, kan det dreie seg om isjias, som oftest skyldes prolaps eller trang nerverotkanal, og påvirker 5-10 % av tilfellene.

Alvorlige årsaker som brudd, infeksjon, eller svulster ligger bak bare 1-5 % av ryggsmertene.

Ryggsmerter er svært vanlige, med studier som viser at 60-80 % av befolkningen opplever dette i løpet av livet. Omtrent halvparten har hatt ryggsmerter det siste året, og 40 % den siste måneden. 15-20 % opplever at ryggen gir vedvarende problemer.

Ryggproblemer forekommer jevnt mellom menn og kvinner, og det er usikkert om frekvensen øker eller avtar med alder.

Cirka 90 % av personer med ryggplager opplever også smerter i andre kroppsdeler eller har andre helseproblemer som tretthet eller fordøyelsesproblemer.

I 2001 var det rapportert omtrent 56 000 sykefraværstilfeller grunnet rygglidelser, som sank til rundt 48 000 tilfeller i første kvartal av 2008.

Blant gravide kvinner er ryggsmerter og bekkenløsning vanlige, og står for halvparten av alle sykmeldinger i denne gruppen.

I 2002 var korsryggsmerter den vanligste årsaken til uførepensjon på grunn av muskel- og skjelettlidelser, og utgjorde 15,7 % av alle uførepensjonister. I 2006 var denne andelen 12,5 %.

De med ryggsmerter som også har andre helseplager, opplever oftest langvarig sykefravær og uførepensjonering.

2. Leddsykdommer og plager

Leddsykdommer kan kategoriseres primært i to grupper: artrose og leddgikt.

2.1 Artrose:

Artrose, en degenerativ leddsykdom, innebærer forringelse av leddbrusk, betennelse, og strukturelle forandringer rundt leddet som benpålagringer. De mest rammede områdene er knær, hofter og hender, med en rekkefølge der kvinner er oftere påvirket enn menn.

I 2002 utgjorde personer med artrose 4 % av alle uføre, en andel som representerer 6,6 % av alle uføretrygdede det året. I 2006 var denne andelen 4,7 %. Artrose viser lengre sykdomsperioder sammenlignet med andre muskel- og skjelettlidelser, med rundt 70 % av hofteproteseoperasjonene (67 000 per år) utført på grunn av denne tilstanden.

Anslagsvis 10-13 % av befolkningen mellom 25 og 75 år lider av artrose. Alder er en signifikant risikofaktor, med økt forekomst etter fylte 50 år. Røntgenundersøkelser viser artrose hos 80 % av personer over 75 år.

Årsakene til denne utbredelsen er fortsatt ikke fullt ut forstått, men artrose er den mest vanlige leddsykdommen blant eldre i Norge og andre vestlige land.

2.2 Leddgikt (Revmatoid artritt):

Leddgikt, eller revmatoid artritt, er en kronisk betennelsessykdom som angriper bindevevet i leddene, spesielt leddkapselen, som et resultat av en autoimmun reaksjon i kroppen. De primære symptomene inkluderer smerte, stivhet og hevelse, særlig i hofter, knær og hender.

I 2002 hadde 2,4 % av alle uføretrygdede diagnosen leddgikt.

Cirka 0,5-1 % av befolkningen lider av leddgikt, med 2-4 ganger høyere forekomst blant kvinner. Årlig diagnostiseres omtrent 1000 nye tilfeller. Over de siste tiårene har sykdommens forløp mildnet betydelig, hovedsakelig takket være moderne medikamentell behandling som demper immunresponsen.

3. Osteoporose (Beinskjørhet):

Osteoporose er karakterisert som en generalisert sykdom i skjelettet som fører til redusert beinmasse og økt skjørhet, noe som øker risikoen for brudd. Viktige risikofaktorer inkluderer mangel på østrogen, kalsium og vitamin D, synsproblemer, røyking, inaktivitet, alkoholforbruk og genetikk.

Det anslås at rundt 250 000 kvinner og 50 000 menn lider av osteoporose i Norge, en tilstand som ofte er underdiagnostisert. Mange av de berørte opplever økt krumming av ryggen og nedsatt kroppshøyde.

Det estimeres at 50 % av kvinner og 20 % av menn over 50 år vil oppleve et brudd relatert til osteoporose i løpet av livet. Hvert år forekommer det omtrent 15 000 nye underarmsbrudd og 9000 nye hoftebrudd, med en høy andel i østlige deler av Oslo. Man antar at osteoporose ofte forblir udiagnostisert blant eldre med relaterte plager, og ikke sjelden er disse tilfellene ubehandlet, beskrevet som en «taus sykdom.»

4. Skader

Skader som følge av ulykker representerer et betydelig helseproblem i Norge. Hjemmeulykker er den hyppigste årsaken til personskader, utgjør omtrent en tredjedel av alle tilfeller, etterfulgt av arbeidsulykker og trafikkulykker som står for henholdsvis 9 % og 7 %. Blant barn og ungdom er sportsskader, spesielt fra fotball og sykling, de vanligste.

Det muskel- og skjelettsystemet er spesielt utsatt, med omtrent 30 % av skadede personer som krever behandling for alvorlige skader i dette systemet. Blant de mest alvorlig skadde rapporteres det at 65 % har skader på muskel- og skjelettsystemet.

Ulykkesrelaterte skader fører til tap av flere leveår enn noen annen sykdomsgruppe for personer mellom 15 og 60 år. Det anslås at hver tiende sykehusseng til enhver tid er opptatt av pasienter behandlet for slike skader.

5. Bløtdelsrevmatisme

Blant lidelser i denne kategorien er fibromyalgi en fremtredende tilstand, karakterisert av kroniske, utbredte muskelsmerter av varierende intensitet og lokalisasjon. Diagnosen stilles basert på smerteutbredelse og trykkfølsomhet på definerte punkter. Tilstanden er ofte ledsaget av utmattelse og andre diffuse symptomer. Selv om årsaken er ukjent, antas biologiske, psykiske og sosiale faktorer å spille en rolle.

Forekomsten av bløtdelsrevmatisme i Norge varierer fra 3,2 % til 10,5 %, med betydelige variasjoner mellom forskjellige kommuner.

Skulderrelaterte plager, som kan inkludere senebetennelser, muskelsmerter, inneklemming av sener og tilstivning av leddkapsler («frozen shoulder»), er også betydelige. Årsforekomsten av slike skulderplager er rapportert å være så høy som 47 %, med 11-24 % opplevende smerter ukentlig. Rundt 20 % av befolkningen rapporterer betydelig grad av skulderplager over den siste måneden.

Andre vanlige diagnoser knyttet til muskel- og skjelettsystemets smerter inkluderer tennisalbue, musearm, slimposebetennelse, plattfot, hælspore og tåfeilstillinger.