Om Formi


FORMI
er en forsknings- og formidlingsenhet innenfor FiU-avdelingen ved Klinikk for kirurgi og nevrofag ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Enhetens hovedmål er å bidra til at pasienter med muskel- og skjelettlidelser skal møte en kompetent, velinformert og kommuniserende helsetjeneste på alle tjenestenivå.

FORMI er en videreføring av den tidligere Formidlingsenheten i utprøvingsprosjektet Nasjonalt ryggnettverk (1999-2005). Hovedfokuset for virksomheten er primært innenfor rygg og nakke, der enheten har både lokale, regionale og nasjonale oppgaver.

Prioriterte satsningsområder er:

- Egen forskning, forskningsveiledning og rådgivning
- Spre kunnskap om forebygging og behandling av muskel- og skjelettskader, sykdommer og
  plager (MUSSP) til pasienter og den generelle befolkningen
- Videreutvikle, oppdatere og distribuere nasjonale kliniske retningslinjer knyttet til muskel- og skjelettfeltet
- Bidra til å implementere retningslinjene i helsevesenet og samfunnet for øvrig
- Arrangere egne kurs og konferanser for ryggklinikere og forskere
- Bidra til å etablere samhandlingsrutiner mellom første- og andrelinjetjenesten
- Drifte sekretariatsfunksjonen til Muskel Skjelett Satsningen (MUSS), Foreningen Muskel Skjelett
  Tiåret (MST) og Norsk Forening For Ryggforskning (NFRF)


FORMI har pr. i dag (2014) 20 ansatte i hel- og deltidsstillinger.



Opphavsrett
• Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (FORMI) har opphavsretten (copyright ©)
  til artikler publisert på www.formi.no. Artikler kan ikke gjengis i sin helhet uten avtale med FORMI:
• Sitat fra artikler på www.formi.no som benyttes av andre skal krediteres Formidlingsenheten for
  muskel- og skjelettlidelser (FORMI), og der det er mulig, skal det lages lenke til artikkelen.
• Om det fra andre nettsider opprettes permanente lenker til www.formi.no, ser vi gjerne at vi
  informeres om dette

Besøksadressen er Oslo universitetssykehus - Ullevål, bygg 37 B