Om foreningen


Rådet for muskelskjeletthelse
Rådet for muskelskjeletthelse er den norske delen av The Bone and Joint Decade 2010-2020

Rådet for muskelskjeletthelse er en frivillig, ideell forening, etablert i mars 2003. Det norske nettverket (også omtalt internasjonalt som Norway NAN) består i dag av til sammen 14 norske spesialistforeninger, helseprofesjonsforbund og pasientforeninger.

Rådet for muskelskjeletthelse skal bidra til bedre muskelskjeletthelse gjennom å fremme tiltak for forebygging og behandling av muskel-skjelettskader, sykdommer og plager.

Rådet for muskelskjeletthelse arbeider for å

· Øke den generelle bevisstheten omkring det voksende problemet med muskelskjelettskader, sykdommer og plager
· Fremme forståelsen for muskel-skjelett sykdommer gjennom vitenskapsbasert forskning og kunnskapsformidling knyttet til muskelskjeletthelse, osv
· Bedre den helserelaterte livskvaliteten for mennesker med muskelskjelettskader- sykdommer og plager
· Øke pasientenes kunnskaper og muligheter til egenmestring
· Fremme kostnadseffektiv forebygging og behandling, og derigjennom redusere samfunnets kostnader knyttet til muskel- og skjelettskade, sykdommer og plager.

Oversikt over medlemsorganisasjoner


Rådet for muskelskjeletthelse styre 2014-2015

Styreleder: Jakob Lothe, Norsk kiropraktorforening (NKF)
1. Nestleder: Thor Einar Holmgard, Ryggforeningen i Norge (RiN)
2. Nestleder: Merete Tønder, Faggruppe for psykomotorisk fysioterapi, NFF
Styremedlem: Jan Arvid Dolve, Norsk Osteoporoseforening (NOF)
Styremedlem: Lasse Efskind, Norsk Ortopedisk Forening
Styremedlem: Jon Hagfors, Norsk Revmatikerforbund (NRF)
Styremedlem: Kristin Holstad, Norsk Revmatologisk Forening
Styremedlem: Jane Anita Jensen (Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN)
Styremedlem: Stein Knardahl, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Styremedlem: Peter Chr. Lehne, Norsk Manuellterapautforening (NMF)
Styremedlem: Astrid Lunestad, Landforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager (LKB)
Styremedlem: Henriette Øien, Helsedirektoratet
Styremedlem: Nina Østerås, Norsk fysioteraputforbund (NFF)
Styremedlem: John-Anker Zwart, Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (FORMI)

Sekretær: Hans Otto Engvold

Fast observatør:
BJD National Action Network-koordinator, Jack Skrolsvik


Hvorfor arbeidet med muskel-skjelettskader, sykdommer og plager er for muskelskjeletthelse er viktig

Muskel-skjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP) berører flere hundre millioner mennesker over hele verden i dag. Dette tallet vil øke raskt på grunn av den antatte fordoblingen av antall mennesker over 50 år i 2020.

MUSSP er den største årsaken til uførhet i den vestlige verden. Norge ligger helt i verdenstoppen når det gjelder kroniske muskel- og skjelettplager.
40 % av alle sykemeldingene, og 32 % av alle uføretrygdede har diagnoser knyttet til muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager.

Rådet for muskelskjeletthelse bidrar til å bedre den helserelaterte livskvaliteten for pasienter med MUSSP. Søkelyset rettes på sykdommer, som i dag får for liten oppmerksomhet sett i relasjon til omfang, lidelser og kostnader. MUSSP medfører i dag kostnader årlig over 70 milliarder for det norske samfunnet. Mer forskning og effektiv forbygging og behandling, samt økt grad av egen mestring for pasientene, vil spare både lidelser og redusere de samfunnsmessige kostnadene.


Styrende dokumenter fra moderorganisasjonen The Bone and Joint Decade

Wha is the Bone and Joint Decade (pdf)
Key messages from the Bone and Joint Decade (pdf)
BJD Elevator Speech (pdf)
Unique selling points (pdf)
BJD Mission Statement (pdf)
BJD Vision Keep people moving (pdf)
BJD Standard Paragraph (pdf)
BJD Signature Tex (pdf)