Lenker


Lenker
NORSKE NETTSTEDER

Arbeids- og sosialdepartementet
Pressemeldinger, dokumenter og annen informasjon fra departementet

Helse- og omsorgsdepartementet
Pressemeldinger, dokumenter og annen informasjon fra departementet

Helsedirektoratet
Et forvaltnings- og kompetanseorgan som skal bidra til å gjennomføre og iverksette nasjonal politikk i helsesektoren.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Et faglig uavhengig organ under Helsedepartementet. I senteret inngår tidligere Senter for medisinsk metodevurdering, Stiftelse for helsetjenesteforskning og størstedelen av Divisjon for kunnskapshåndtering i Sosial- og helsedirektoratet.

Norsk Revmatikerforbund
Norges største interesseorganisasjon for funksjonshemmede i Norge med ca. 43.000 medlemmer.

Ryggforeningen i Norge
Forening for ryggpasienter.

Den norske lægeforening
Foreningen for norske leger

Norsk Manuellterapeutforening
Forening for manuellterapeuter

Norsk Kiropraktorforening
Forening for kiropraktorer i Norge.

Norsk Fysioterapeutforbund
Forbund for fysioterapeuter i Norge.

Allment praktiserende lægers forening
En yrkesforening under Den norske lægeforening

Norsk selskap for allmennmedisin sin muskelskjelettgruppe
Del av Den norske lægeforening.

Rikstrygdeverket
Yter stønad og refusjon ved behandling. Oversikt over rettigheter, statistikk og mye mer.

Rygginfo
Et samarbeid mellom FORMI, Ryggforeningen i Norge og Kunnskapssenteret.

Norsk Forening for Ryggforskning
Forening for ryggforskere fra ulike profesjoner.

SINTEF Unimeds helseportal
Med oversikt over SINTEFs forskningsprosjekter.

Senter for idrettsskadeforskning
Senter som har som formål å forebygge skader i idretten gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak – særlig i fotball, håndball og alpin skisport.

Dagens Medisin
Nyhetsavis for helsesektoren.

manuellterapi.no
Nettstedet til Manuellterapeutenes Servicekontor

Tidsskrift for Den norske lægeforening
Utgiver Den norske lægeforening.

Nasjonalt kompetansesenter i arbeidsrettet rehabilitering– AiR
Attføringssenteret i Rauland er Nasjonalt kompetansesenter for fagområdet arbeidsretta rehabilitering (ARR). Her er informasjon om aktivitetene på Kompetansesenteret, forskingsprosjekt som pågår, publiserte artikler og annen relevant informasjon.

INTERNASJONALE NETTSTEDER

Bone and Joint Decade's Musculoskeletal Portal

United States Bone and Joint Decade

Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders