Nyheter - Helsepersonell/forskere


Prisvinnende ryggforskning
Forskningspris til Christian Hellum et al. for deres tverrfaglige forskningsarbeid på behandling av langvarige korsryggsmerter.
Seks fagmiljøer får påskjønnelsen fra Oslo universitetssykehus for fremragende forskningsartikler som har oppnådd stor gjennomslagskraft internasjonalt eller på annen måte har utmerket seg særskilt. Prisen på 50 000 kroner er til inspirasjon og fri bruk i gruppens videre forskning.

- Forskning er en av sykehusets kjerneoppgaver og er en forutsetning for å opprettholde og videreutvikle høy kvalitet i pasientbehandling og diagnostikk. Sykehuset har en betydelig forskningsaktivitet og årlig publiseres cirka 1400 vitenskaplige artikler fra institusjonen, de fleste av disse i samarbeid med Universitetet i Oslo, forteller direktør for forskning, innovasjon og utdanning, Erlend B. Smeland.

Christian Hellum et al., publisert i BMJ artikkelen Surgery with disc prosthesis versus rehabilitation in patients with low back pain and degenerative disc: two year follow-up of randomized study.

Komiteen begrunnet avgjørelsen om at ryggforskerne skulle være blant prisvinnerne slik:
Studien er publisert i et høyt verdsatt fagtidsskrift og er resultatet av et bredt faglig samarbeid mellom blant annet ortopediske kirurger, fysioterapeut og nevrokirurg. Studien omhandler pasienter med langvarige korsryggsmerter, og man sammenlignet kirurgisk intervensjon og skiveprotese med et rent rehabiliteringsregime. Forfatterne konkluderer med at kirurgisk intervensjon samlet sett synes å ha en bedre effekt enn et konservativt regime, men det er stor forskjell mellom pasientene og ikke alle synes å ha en like stor nytte av den kirurgiske behandlingen. Studien viser at kirurgisk behandling har et potensial til å hjelpe disse pasientene, men antyder også at en nøye seleksjon av pasientene kan vise seg å være viktig slik at behandlingen bare tilbys undergrupper av pasienter der man kan forvente størst nytte av intervensjonen.

Forfattere: Christian Hellum, Lars Gunnar Johnsen, Kjersti Storheim, Øystein P Nygaard, Jens Ivar Brox, Ivar Rossvoll, Magne Rø, Leiv Sandvik, Oliver Grundnes and the Norwegian Spine Study Group.

Hellum er tilknyttet Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling.

Du kan lese mer om de seks prisvinnende prosjektene her