Nyheter - Helsepersonell/forskere


Nakkesmerter og arbeidsplassintervensjoner
En ny Cochrane review viser at arbeidsplassintervensjoner har midlertidig effekt på grad av smerte og antall smerteepisoder i nakken. Det er imidlertid generell lav kvalitet på feltet.
At forekomsten av korsryggsmerter er høy i befolkningen har lenge vært en kjensgjerning, men senere års økte forskning på ryggsøylens øvre del viser at nakkesmerter er hyppigere forekommende enn det man hittil har trodd. En gruppe forskere fra Norge og Sverige har oppsummert hva forskningen sier oss om effekt av tiltak på arbeidsplassen for å begrense smerter og sykefravær grunnet nakkeplager.

Aas RW, Tuntland H, Holte KA, Røe C, Lund T, Marklund S, Moller A.; Workplace interventions for neck pain in workers. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Apr 13;4:CD008160.

Kun 10 studier med i alt 2745 deltakere kunne inkluderes i oversikten og kvaliteten på studiene var generelt lav. De fleste studier inkluderte kontorarbeidere. Fordi studiene undersøkte effekt av tiltak på arbeidsplassen var kun et fåtall av deltakerne sykmeldte. Arbeidsplasstiltakene som var utprøvd i studiene som ble tatt med i denne systematiske oversikten varierer fra undervisning om stressmestring, ergonomiske prinsipper, anatomi, muskelskjelettlidelser, og viktigheten av fysisk aktivitet, til spesifikke tiltak som pausegymnastikk, sittestillinger, innføring av hvilepauser og opplæring i strategier for å spenne av nakke- og skuldermuskulatur.

Fordi kvaliteten på studiene gjennomgående var lav er det lite håndfast man kan trekke ut av studiene. Arbeidsplasstiltak ble funnet å ha sporadisk effekt på grad av nakkesmerte og antall episoder med nakkesmerte, men fordi alle studiene som hadde undersøkt dette er av lav metodisk kvalitet er det stor sannsynlighet for at dette funnet vil endre seg med nye studier av høyere metodisk kvalitet. Det var litt høyere kvalitet på studier som undersøkte om arbeidsplasstiltak kunne redusere sykefravær grunnet nakkeplager. Man fant at det kan det, men bare i en mellomfase (6 måneder etter tiltaket) og ikke på kort eller lang sikt (3 måneder og 1 år etter tiltaket). Også dette resultatet kan endres med nye studier av høyere metodisk kvalitet.

Forskerne konkluderer med at det er et presserende behov for høykvalitetsstudier med godt funderte tiltak på dette feltet.


Aas RW, Tuntland H, Holte KA, Røe C, Lund T, Marklund S, Moller A.; Workplace interventions for neck pain in workers. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Apr 13;4:CD008160.