Nyheter - Helsepersonell/forskere


Kortbølgebehandling for kneleddsartrose
Behandling med kortbølgebehandling har i stor grad vært basert på erfaringsbasert kunnskap og det finnes få virkelig gode vitenskapelige studier på dette feltet. Det råder dessuten usikkerhet rundt prinsipper for dosering. En nylig publisert studie fra Brasil har undersøkt effekt av høy- og lavdosert kortbølgebehandling gitt til kvinner med kneleddsartrose.
Studien har et godt design ved at den er randomisert og både inkluderer kontrollgruppe og placebogruppe. Forfatterne fant at både høy- og lavdose kortbølgebehandling (9 behandlinger fordelt over 3 uker) har bedre effekt på symptomer og daglige aktiviteter sammenlignet med placebo og kontrollbehandling, og at man ved lavdosert behandling oppnår litt større bedring enn ved høydosert behandling. For variablene smerte og livskvalitet var behandlingen imidlertid ikke statistisk signifikant bedre enn placebobehandling. Det er også beregnet hvor stor andel av pasientene som oppnådde en forbedring av en størrelsesorden større enn minste viktige kliniske endring. Her fant de at henholdsvis 75% og 50% av lav- og høydose pasientene oppnådde dette, mens 15% av pasientene i placebo- og kontrollgruppene rapporterte det samme. Effektene var størst like etter avsluttet behandling men holdt seg til en viss grad også ett år etterpå.

Noen svakheter trekker ned helhetsinntrykket av studien. Frafallet var på ca 30% fra avsluttet behandling til ettårs oppfølging, noe som kan ha påvirket resultatene. Videre var studiens hovedeffektvariabel (smerte) ikke signifikant bedre enn ved placebobehandling. Kun kvinner er inkludert, noe som verken er begrunnet eller diskutert i artikkelen.

Denne studien er et nyttig bidrag på feltet, men kunnskapen er fortsatt motstridende og flere høykvalitets studier må gjøres før man kan gi anbefalinger vedrørende bruk av kortbølgebehandling ved kneleddsartrose. Dagens rådende evidensbaserte ikke-farmakologiske behandling for pasientgruppen er aktiv mobilisering med trening og egenaktivitet. Studier bør derfor gjøres hvor man sammenligner kortbølgebehandling med treningsterapi, noe forfatterne også selv påpeker.