Nyheter - Helsepersonell/forskere


Høy utdanning gir bedre prognose ved skuldersmerter
Veiledet trening har bedre effekt enn trykkbølgebehandling for pasienter med langvarige skuldersmerter. Best prognose har uansett de med høy utdanning og generell god helse.
I sin avhandling Patients with subacromial shoulder pain; treatment and predictors of outcome, om pasienter med subakromiale skuldersmerter, har fysioterapeut og forsker Kaia B. Engebretsen sammenliknet behandlingsmetoden veiledet trening (veiledet av fysioterapeut) med radial trykkbølgebehandling (rESWT).

Pasienter med langvarige skuldersmerter er en økende gruppe og den tredje vanligste lokaliseringen av muskelskjelettsmerter. Denne avhandlingen tar for seg den største diagnostiserte gruppen, dem med subakromiale skuldersmerter (rotatorcuff-relaterte plager, inneklemmings syndrom) evaluert ved kliniske kriterier og tester. Ulike behandlingsmetoder eksisterer og i den senere tid er effekten av trening stadig bedre dokumentert. De to behandlingsmetoder, Veiledet trening (veiledet av fysioterapeut) og behandling med trykkbølge (radial type) ble sammenlignet på kort sikt (18 uker) og lang sikt (1 år). Hovedeffektmålet var et spørreskjema relatert til smerteintensitet og funksjonsproblemer. Skjemaet er laget spesielt for skulderpasienter.

Resultatene viste at gruppen som hadde fått veiledet trening kom bedre ut enn dem som hadde fått trykkbølge på kort sikt (18 uker) målt ved smerte, funksjon og tilbake i arbeid. Etter 1 år var gruppene mer like, men trykkbølge-gruppen hadde mottatt mer annen behandling i mellomtiden (mellom 18 uker og 1 år). Best prognose etter 1 år, hadde de med høyere utdannelse og som rapporterte mindre smerter og bedre funksjon ved studie start. Den generelle helsestatus var også en viktig faktor for prognosen.

Cand. san. Kaia Beck Engebretsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor):.
Tid og sted:17. jun. 2011 13:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo


Hennes prøveforelesning har temaet Subacromial skuldersmerte: definisjon, patologiske mekanismer og behandlingsprinsipper. Forelesningen starter kl 10:15, samme dag og sted som disputasen.

Bedømmelseskomité
1. opponent: Førsteamanuensis Susanne Wulff Svendsen, Regionshospitalet Herning, Danmark
2. opponent: Førsteamanuensis Ottar Vasseljen, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim, Norge
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Anne Marit Mengshoel, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas
Professor Hans-Jørgen Smith, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder
Professor Jens Ivar Brox, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo