Nyheter - Helsepersonell/forskere


Helsepersonell kommuniserer dårligere med pasienter med langvarig smerte
Pasienter med korsryggsmerter, og da særlig langvarige smerter, representerer en utfordring for helsepersonell. Kan det slite på helsepersonellet i den grad at de kommuniserer dårligere med pasientgruppen?
En gruppe forskere med erfaring med å studere kommunikasjon, deriblant professor Even Lærum fra FORMI, ble invitert av en spesialisert ryggklinikk i Danmark til å vurdere kommunikasjonen til leger, fysioterapeuter og kiropraktorer ved klinikken.

79 konsultasjoner med 21 ulike terapeuter ble vurdert. Konsultasjonene var standardiserte, det dreide seg i alle tilfeller om situasjonen der pasienten skulle få tilbakemelding om resultat av MR. Alle pasientene var henvist, og derfor kun kjent av terapeutene fra én tidligere konsultasjon da MR-undersøkelsen var blitt rekvirert.

Data om pasienten ble innsamlet ved personlig intervju etter konsultasjonen. Kommunikasjonen ble vurdert med Four Habits Coding Scheme av to uavhengige vurderere.

Forskerne fant en sterk sammenheng mellom hvor lenge pasienten hadde hatt ryggsmerter og kvaliteten på kommunikasjonen; dess lengre smertene hadde vart, dess dårligere ble kommunikasjonen vurdert å være. Kommunikasjonen ble også dårligere dess eldre pasienten var.

Helsepersonell bør være oppmerksomme på at de kan utvikle en noe mer resignert eller mindre engasjert holdning når de forholder seg til pasienter med kroniske smerter.


Gulbrandsen P, Madsen HB, Benth JS, Lærum E. Health care providers communicate less well with patients with chronic low back pain – A study of encounters at a back pain clinic in Denmark. Pain 2010; 150: 458-61