Nyheter - Helsepersonell/forskere


Behandling av frossen skulder
Pasienter med frossen skulder ser ut til å ha like god effekt av kortisoninjeksjoner alene som av kombinasjonen kortisoninjeksjoner og dilatasjonsbehandling.
Lege og forsker Einar Kristian Tveitå med medarbeidere har analysert effektene av dilatasjonsbehandling for “frozen shoulder”, på norsk frossen skulder. Tveitås resultater tyder på at tidligere rapporterte positive effekter helt eller delvis kan skyldes kortisoninjeksjoner som ofte blir gitt som supplement ved dilatasjonsbehandling. 76 pasienter ble randomisert til dilatasjonsbehandling med kortison eller til kortisoninjeksjon alene.

– Begge gruppene var blitt bedre på oppfølgingstidspunktet, men vi påviste ikke noen ekstra bedring i dilatasjonsgruppen. Våre funn antyder at effekten av dilatasjonsbehandling helt eller delvis kan skyldes kortisonet som vanligvis blir gitt som supplement ved behandlingen. Det er likevel for tidlig å si at alminnelig kortisoninjeksjon er beste behandling, sier Tveitå til Tidsskrift for Den norske legeforening.

Behandling som kan tilbys pasientene er blant annet smertestillende medikamenter, fysioterapi, kiropraktikk. kortisoninjeksjoner, artroskopisk kapselløsning eller dilatasjonsbehandling.

– Av all behandling som er forsøkt opp gjennom årene, er det imidlertid bare én som utpeker seg – tid, sier Tveitå.

Nesten alle pasienter med frossen skulder blir frossen skulder er helt friske, men det kan ta opp til ett og to år.

Om lag en femtedel av pasientene som søker lege på grunn av skuldersmerter har frossen skulder. Sykdommen skyldes endringer i skulderleddets kapsel og kan gi sterke smerter og innskrenket bevegelighet i flere år. Tilstanden kan lett forveksles med andre skulderlidelser. Den har lenge vært vurdert som vanskelig å behandle, spesielt i de kroniske stadier da det er dannet arrvev.

I sin avhandling “Adhesive capsulitis, hydrodilatation and some aspects of validity regarding shoulder assessments” dokumenterer Tveitå nøyaktigheten av nye målemetoder brukt ved evaluering av pasienter med “frozen shoulder”. Målemetodene er i sin tur benyttet i en klinisk studie der man sammenligner effekten av kortisoninjeksjon med og uten samtidig dilatasjonsbehandling. Resultatene av studiene kan føre til tidligere og mer presis diagnostikk av lidelsen, samt mer målrettet behandling.

Artikkelen Hydrodilatation, corticosteroids and adhesive capsulitis: A randomized controlled trial er å finne på BioMed Central