Nyheter - Helsepersonell/forskere


Bedre funksjon ved operasjon
Pasienter med kroniske korsryggsmerter får større bedring i funksjonsnivå med operasjon enn ved rehabilitering alene.
En ny norsk studie publisert i BMJ (gratis fulltekst tilgjengelig) indikerer bedre resultat vedrørende funksjon og smerte ved operasjon med skiveprotese sammenlignet med tverrfaglig rehabilitering. Begge gruppene opplevde imidlertid en betydelig forbedring og den potensielle risikoen ved kirurgi bør vurderes. Tverrfaglig rehabilitering bør prøves før kirurgi vurderes.

Surgery with disc prosthesis versus rehabilitation in patients with low back pain and degenerative disc: two year follow-up of randomised study.
Christian Hellum, M.D. ortoped., Lars Gunnar Johnsen, M.D. ortoped, Kjersti Storheim, Ph.D. fysioterapeut, Øystein P Nygaard, Ph.D. nevrokirurg, Jens Ivar Brox Ph.D. fysikalskmedisiner, Ivar Rossvoll, Ph.D. ortoped, Magne Rø, M.D. fysikalskmedisiner, Leiv Sandvik, Ph.D. professor, Oliver Grundnes, Ph.D. ortoped og The Norwegian Spine Study Group


Studien har vært et tverrfaglig samarbeid mellom flere ryggkirurgiske miljøer og rehabiliteringsmiljøer i Norge. Medvirkende sykehus har vært Oslo universitetssykehus, St. Olavs Hospital, Haukeland universitetssykehus, Stavanger universitetssjukehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Tre doktorgradsarbeider utgår fra studien. Christian Hellum er overlege ved ryggseksjonen ved ortopedisk avdeling OUS Ullevål og er førsteforfatter på studien som nå er publisert i BMJ. Han arbeider primært med kliniske utfallsmål fra studien. Lars Gunnar Johnsen er overlege ved ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital og har hovedinteresse innen helseøkonomiske analyser. Det forventes at resultater fra cost benefit analyser også publiseres i løpet av 2011. Linda Berg er overlege ved radiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus og arbeider med en doktorgradsavhandling basert på et omfattende radiologisk materiale som er innsamlet. Øvrige medarbeidere fra OUS er Kjersti Storheim, fysioterapeut og forsker ved ortopedisk avdeling som blant annet har hatt ansvaret for den vitenskapelige koordineringen av denne multisenterstudien og Jens Ivar Brox spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og overlege ved ortopedisk avdeling Rikshospitalet som tidligere har gjennomført flere studier hvor kirurgi sammenlignes med konservativ behandling. Overlege Anne Keller ved avdeling for fysikalskmedisin og rehabilitering var ansvarlig for rehabiliteringsintervensjonen ved OUS Ullevål. Oliver Grundnes er tidligere seksjonsoverlege ved ryggseksjonen ved ortopedisk avdeling OUS Ullevål, nå ortoped ved Aleris. Studiegruppen består ytterligere av en rekke forskningskoordinatorer, fysioterapeuter og leger ved de ulike sykehusene, i artikkelen forkortet som ”The Norwegian Spine Study Group”.

Formål: Er kirurgi med skiveprotese like effektivt som tverrfaglig rehabilitering for pasienter med kroniske korsryggsmerter og degenerativ mellomvirvel-skive?

Hva er kjent: Randomiserte studier har sammenlignet tverrfaglig rehabiliterings programmer med fusjon og fusjon med skiveproteser, men ikke skiveprotese med tverrfaglig rehabilitering.

Design: Randomisert studie med innsetting av skiveprotese (ProDisc II)
versus tverrfaglig rehabilitering (veiledet fysisk trening med kognitiv tilnærming).

Deltakere og setting: 173 pasienter henvist fra alle regioner i Norge. Kvalifiserte pasienter var i alderen 25-55 år, med smerter i korsryggen av minst 1 års varighet, Oswestry Disability Index (ODI) på minst 30 poeng og degenerative skive forandringer i L4/L5 og / eller L5/S1.

Primære utfallsmål: Funksjonsbegrensninger og smerte målt ved ODI 2 år etter behandling.

Resultater: Gjennomsnittlig endring i ODI fra inklusjon til 2-års oppfølging: 20,8 (95% konfidensintervall [CI], 16,4 til 25,2) i kirurgi gruppen og 12,4 (95% CI, 8,5 til 16,3) i rehabiliterings gruppen . Gjennomsnittlig behandlingseffekt (forskjell mellom gruppene) ved 2-års oppfølging: 8.4 (95% CI, -3,6 til 13,2) ved ITT analyse. 70,0% av pasientene i kirurgi gruppen og 47,0% av pasientene i rehabiliterings gruppen oppnådde bedring i ODI på minst 15 poeng (p <0,006) (ITT). Det ble ikke funnet statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene på antall pasienter som kom tilbake i arbeid.

Komplikasjoner: Seks pasienter (7,8%) hadde komplikasjoner av kirurgi som resulterte i funksjonsbegrensning på 2 års oppfølging, og reoperasjons rate var på 6,5%. En pasient fikk en alvorlig komplikasjon: på 3-måneders oppfølging, hadde polyetylen innlegget i protesen dislosert. Under revisjons kirurgi oppstod skade på venstre bekkenarterie. Dette førte til kompartmentsyndrom i benet med påfølgende legg amputasjon.

Hva denne studien tilfører: Indikasjon på bedre resultat vedrørende funksjon og smerte ved operasjon med skiveprotese sammenlignet med tverrfaglig rehabilitering. Begge gruppene opplevde imidlertid en betydelig forbedring og den potensielle risikoen ved kirurgi bør vurderes. Tverrfaglig rehabilitering bør prøves før kirurgi vurderes.

Studiefinansiering / mulige konkurrerende interesser: Helse Øst og EXTRA midler fra Helse og Rehabilitering støttet denne studien. Alle forfatterne som var involvert erklærte at de ikke hadde motstridende interesser og ikke økonomiske interesser i studien. Ryggprotesene ble innkjøpt til markedspris via tildelte forskningsmidler.