Nyheter - Helsepersonell/forskere


Bedre med operasjon
Ved kroniske korsryggsmerter kan ope­ra­sjon med skiveprotese gi bed­re funk­sjon og mind­re smer­ter enn tverr­fag­lig re­ha­bi­li­te­ring.
Christian Hellum er førsteforfatter i en artikkel i prestisjetidsskriftet BMJ (http://www.bmj.com) som viser at man kan opp­nå bed­re re­sul­ta­ter når det gjel­der funk­sjon og smer­te ved ope­ra­sjon med skiveprotese enn med tverr­fag­lig re­ha­bi­li­te­ring.

- Vi in­klu­der­te 173 pa­si­en­ter med kors­ryggs­smer­ter av minst ett års va­rig­het og de­gen­era­tive skiveforandringer i nivå L4/L5 el­ler L5/S1. Pa­sien­te­ne fikk en­ten inn­set­ting av skiveprotese el­ler re­ha­bi­li­te­ring med vei­le­det fy­sisk tre­ning med kog­ni­tiv til­nær­ming, sier over­le­ge Øy­stein P. Ny­gaard til Tidsskriftet

- Inn­set­ting av skiveprotese var mer ef­fek­tivt enn re­ha­bi­li­te­ring, vist ved en ­signi­fi­kant stør­re bed­ring i Oswestry Dis­ability Index 2 år etter be­hand­ling. Ved ­kirur­gisk be­hand­ling opp­nåd­de 70 % av pa­sien­te­ne klar kli­nisk bed­ring, mot 47 % i re­ha­bi­li­te­rings­grup­pen. An­tal­let som kom til­ba­ke i ar­beid, var ikke for­skjel­lig i de to grup­pe­ne. Re­ope­ra­sjon ble ut­ført hos 6,5 % av pa­sien­te­ne i kirurgigruppen. Med tan­ke på den po­ten­sielle ri­si­koen ved kir­urgi bør tverr­fag­lig re­ha­bi­li­te­ring for­sø­kes først, sier Ny­gaard.

BMJ-artikkelen er skre­vet av Chris­ti­an Hel­lum, Lars Gun­nar John­sen, Kjers­ti Stor­heim, Øy­stein P. Ny­gaard, Jens Ivar Brox, Ivar Ross­voll, Mag­ne Rø, Leiv Sand­vik og Oli­ver Grund­nes. Hel­lum og John­sen er over­le­ger i or­to­pe­di ved hhv. Oslo uni­ver­­sitets­sy­ke­hus og St. Olavs hos­pital og ph.d.-stu­den­ter knyt­tet til pro­sjek­tet. Stu­dien ut­går fra Or­to­pe­disk av­de­ling, Oslo uni­ver­si­tets­sy­ke­hus, Nev­ro­ki­rur­gisk av­de­ling og Av­de­ling for fy­si­kalsk me­di­sin og re­ha­bi­li­te­ring, St. Olavs hos­pital, Nor­ges tek­nisk-na­tur­vi­ten­ska­pe­li­ge uni­ver­si­tet, og Uni­ver­si­te­tet i Oslo.Hel­lum C, John­sen LG, Stor­heim K et al. Surgery with disc pros­thesis ver­sus re­habili­ta­tion in pa­tients with low back pain and de­gen­era­tive disc: two year follow-up of ran­dom­ised study. BMJ 2011; 342: d2786 Helsebiblioteket.no gir fri tilgang til BMJ til norske brukere