Nyheter - Pasienter


Overvekt øker risikoen for korsryggsmerter
Forskere har funnet en klar sammenheng mellom overvekt og kroniske korsryggsmerter.
Det er forskere ved Oslo universitetssykehus har funnet sammenhengen mellom overvekt og kroniske korsryggsmerter. Samtidig fant de en sammenheng mellom fysisk trening på fritiden, lengde på utdannelse og røyking i forhold til omfanget av korsryggsmerter.

- Vi har undersøkt et omfattende materiale. Våre funn viser at det er sammenheng mellom overvekt og kroniske korsryggsmerter. Vi kontrollerte også materialet i forhold til fysisk aktivitet på fritiden, røyking og lengde på utdannelse, sier Ingrid Heuch, overlege og nevrolog ved Nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus.

Flere risikovariabler
Utgangspunktet var å se om kroppsmasseindeksen (KMI) påvirket antallet som rapporterte om korsryggsmerter. Studien viste at jo høyere KMI jo flere hadde kroniske problemer med ryggen. I tillegg kontrollerte forskerne for andre variabler. Blant annet viste det seg at jo lenger utdanning dess færre meldte om korsryggsplager. Også trening på fritiden påvirker antallet som rapporterer om langvarige problemer i ryggen. Blant de som trente var det færre som hadde disse plagene. Færre ikke-røykere meldte om smerter, enn folk som hadde røyket eller røyker i dag. En høyere andel kvinner hadde kroniske korsryggsmerter enn menn.

Norge på smertetoppen
- Vi har foreløpig sett på risikofaktorer for kroniske korsryggssmerter. Nå fortsetter vi med å analysere materialet i den såkalte HUNT 3-undersøkelsen, der det samme utvalget er undersøkt mellom 2006-2008. Ved å sammenligne HUNT 2 og HUNT 3 håper vi å komme nærmere svaret på årsaken til kroniske korsryggssmerter, avslutter Heuch.

Behovet for økt kunnskap om og forskning på muskel- og skjelettlidelser er stort. 30 prosent av de voksne i Norge har kroniske smerter, noe som gjør oss til de med mest smerter av alle i Europa. Muskel- og skjelettplager er de vanligste årsakene til smerte hos befolkningen, og muskel- og skjelettplager er også den hyppigste årsaken til sykefravær og uføretrygd i Norge.

Fakta
Heuch arbeider på en doktorgrad der hun ser på ulike årsaker til kroniske korsryggssmerter. Sammen med sin veileder John-Anker Zwart, professor i nevrologi, har hun gjennomgått materiale fra den såkalte HUNT-2 studien (1995-97). Dette er et samarbeidsprosjekt med NTNU der hele befolkningen i Nord-Trøndelag fra 20 år og oppover ble invitert til å delta. Forskerne har basert studien på et utvalg av cirka 30 000 menn og om lag 33 000 kvinner. Nå skal hun i gang med en longitudinal studie basert på dataene i HUNT 2 og 3. Da håper hun å kunne uttale seg nærmere om hvilke faktorer som er vesentlig for den påviste sammenhengen mellom KMI og korsrygssmerter.

Kvinner med KMI over 35 hadde 60 prosent større risiko for kroniske korsryggsmerter enn kvinner med normalvekt (KMI 20 til 25).

Menn med KMI over 35 hadde 30 prosent større risiko for kroniske korsryggsmerter enn menn med normalvekt (KMI 20 til 25).

Antallet som rapporterte om smerter i korsryggen økte jo høyere KMI utvalget hadde.


Lenke til abstractet på PubMed


Spine (Phila Pa 1976). 2010 Apr 1;35(7):764-8.
The impact of body mass index on the prevalence of low back pain: the HUNT study.
Heuch I, Hagen K, Heuch I, Nygaard Ø, Zwart JA.
Department of Neurology, Oslo University Hospital, Oslo, Norway.