Nyheter - Pasienter


Kostbart sykefravær
Bedriftenes kostnader til sykefravær grunnet muskel- og skjelettsykdommer og -plager er enorme. SINTEF anslår bedriftenes kostnader ved sykefravær til kroner 13 000 per uke, i tillegg til lønnsutgiftene til den sykemeldte. I Norge i 2010 var det over 10 millioner (!) sykefraværsdager grunnet muskel- og skjelettlidelser.
Arbeidsgiverne har en rekke kostnader knyttet til sykefravær, for eksempel ekstrautgifter til vikarer og organisasjonsendringer. I en nylig gjennomført undersøkelse av SINTEF (Hem KG. Bedriftenes kostnader ved sykefravær. Rapport Sintef A19052. Oslo, Sintef, 2011) anslås disse utgiftene av bedriftene selv til 13 000 kr /uke (fem dagers fravær). Denne kostandsestimeringen inkluderer ikke bedriftenes utgifter til lønn under arbeidsgiverperioden, som er de første 16 dagene av fraværet, der bedriftene i all hovedsak betaler full lønn til den sykemeldte arbeidstakeren.

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) viser at det var 10 453 091 sykefraværsdager grunnet muskel- og skjelettlidelser i Norge i fjor, noe som tilsvarer 2 090 618,2 ukeverk. Ganger man fraværsuker med kostnader, ser vi at bedriftene får en ekstra kostnad på 27,2 milliarder kroner!

I tillegg kommer altså lønnskostnadene. Det er også vært å merke seg at statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær. Både kiropraktorer og manuell terapeuter har sykemeldingsrett, opp til 16 dager, for pasienter med muskel- og skjelettlidelser. I tillegg kommer alle sykefraværsdagene med egenmelding.

Muskel- og skjelettlidelser er hyppigste medisinske årsak til sykefravær og uføreytelser, var den medisinske årsak i 35% av sykepengetilfellene i 2008 og i 30% av de nye tilfellene av uføreytelser i 2006 (S Brage C Ihlebæk B Natvig D Bruusgaard ; Muskel- og skjelettlidelser som årsak til sykefravær og uføreytelser; Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:2369-70)